Landsskatteretten har i SKM2019.170.LSR lagt til grund, at der har været en fast administrativ praksis om kun at rejse krav om hæftelse i sager, hvor der er tale om svig/unddragelse. Efter denne praksis rejses hæftelseskravet ikke, når den manglende betaling af afgiften blot skyldes manglende betalingsevne hos den betalingspligtige person, fx på grund af dennes konkurs, uden at der er tale om svig. Skattestyrelsen vil fremadrettet ændre praksis, således, at der kan rejses krav om hæftelse efter chokoladeafgiftslovens § 29, stk. 2, også i andre tilfælde end svig eller unddragelse, idet hæftelsesbestemmelsen gælder i alle tilfælde, hvor der ikke er betalt afgift af varerne, som skulle være betalt efter loven. Praksisændringen har virkning for hæftelser vedrørende afgiftsperioder, der udløber efter offentliggørelsen af styresignalet.

I dette styresignal beskrives muligheden for genoptagelse som følge af Landsskatterettens afgørelse i SKM2019.170.LSR vedrørende hæftelse efter chokoladeafgiftslovens § 29, stk. 2. I styresignalet fastsættes betingelse og frister for genoptagelse af sager vedrørende hæftelse for chokoladeafgiften. Endvidere ændres praksis vedrørende chokoladeafgiftslovens § 29, stk. 2, med fremadrettet virkning.