Alt er ikke nødvendigvis godt, fordi du melder dig selv, faktisk langt fra, der er en række forhold, der skal være opfyldt, men sanktionen vil i alle tilfælde blive lavere.

For det første skal selvanmeldelsen være frivilligt, og det er ikke tilfældet, hvis SKAT allerede er på sporet, eller har rettet henvendelse til dig.

Vi ser tit, at risikoen for umiddelbar opdagelse får folk til at ville melde sig selv, men det er altså ikke selvanmeldelse. SKAT har dog bevisbyrden for, at en selvanmeldelse ikke er sket frivilligt.

For virksomheder anses det for selvanmeldelse, hvis virksomheden selv eller dens rådgivere f.eks. revisor, advokat mv. på virksomhedens vegne henvender sig til SKAT med anmodning om at efterberigtige fejl, eller hvor virksomheden selv har berigtiget fejlen og medtaget beløbet i en senere angivelse.

Selvanmeldelse straffes ikke i følgende tilfælde – som hovedregel – jf. SKATs egen Juridiske vejledning:

”Ved selvanmeldelse gøres der som hovedregel ikke ansvar gældende, hvis sagen normalt kan afgøres med bøde. Se STRFL § 83, jf. § 82, nr. 9. Se nedenfor om bødepåstanden ved forsætlig unddragelse over 100.000 kr. til og med 250.000 kr.

Der gøres ikke bødeansvar gældende i sager, hvor der foreligger

  • grov uagtsomhed – uanset størrelsen af den unddragne skat eller de unddragne afgifter,
  • forsæt til den strafbare undladelse eller handling, uden at der samtidig foreligger forsæt til unddragelse af skat og/eller afgift fx SKL § 16, stk. 2, eller ML § 81, stk. 1,
  • forsæt til unddragelse, hvis den samlede unddragelse ikke overstiger 100.000 kr.

Straf ved selvanmeldelse

Der skal gøres strafansvar gældende i sager om forsætlige unddragelser af

  • punktafgiftslovgivningen, hvor unddragelsen er over 100.000 kr. til og med 500.000 kr.
  • lovgivningen om skat, moms, lønsumsafgift og arbejdsmarkedsbidrag, hvor unddragelsen er over 250.000 kr. til og med 500.000 kr.

Sagen sendes til anklagemyndigheden med henblik på indbringelse for domstolene med påstand om betinget frihedsstraf, samt en tillægsbøde efter STRFL § 50, stk. 2, svarende til halvdelen af det unddragne beløb.

Hvor unddragelsen er over 500.000 kr., og forholdet er omfattet af STRFL § 289, nedlægges der påstand om frihedsstraf samt en tillægsbøde efter STRFL § 50, stk. 2, svarende til halvdelen af unddragelsen.

Straf ved selvanmeldelse og forsætlige unddragelser over 100.000 kr. til og med 250.000 kr.

Sager med fysiske og juridiske personers selvanmeldelse af forsætlig unddragelse over 100.000 kr. til og med 250.000 kr., ved overtrædelse af

  • lovgivningen om skat, moms, lønsumsafgift og arbejdsmarkedsbidrag samt
  • punktafgiftslovgivningen

skal fremsendes til politiet med påstand om en bøde på en gang unddragelsen med henblik på, at domstolene fastlægger en sanktionspraksis.

Medvirken til sagens opklaring

Hvis der ikke er tale om selvanmeldelse, men den skatte- eller afgiftspligtige har medvirket til sagens opklaring, kan bøden nedsættes til halvdelen af normalbøden.”

00o000

Som det ses er der altså alene straffrihed, hvis forholdet vurderes som groft uagtsomt, og ikke forsætligt med mindre, den samlede unddragelse er under kr. 100.000, idet forholdet da under alle omstændigheder er straffrit.

Er den samlede unddragelse over kr. 100.000 vil straffriheden altså være betinget af, at SKAT alene vurderer forholdet som groft uagtsomt, og det er der ingen, der kan garantere forinden selvanmeldelsen.

Det er formentlig disse forhold, der gør, at der er relativt få selvanmeldelser, idet der vil være en meget markant forskel i de lidt større sager på om SKAT vurderer forholdet som groft uagtsomt, eller forsætligt.