Alle afgørelser truffet af Landsskatteretten og Skatterådet er tilgængelige på Skatteankestyrelsens hjemmeside, hvor de ligger i Skatteankestyrelsens database.

De såkaldte retningsgivende og principielle afgørelser offentliggøres og systematiseres under SKM numre.

Disse retningsgivende afgørelser kan findes på Skattestyrelsens hjemmeside og i den Juridiske vejledning under de emner, som de vedrører.

Problemstillingen er blot – hvilke afgørelser bliver nu vurderet som værende retningsgivende / principielle? Det synes ret oplagt, at Skattestyrelsen har en vis interesse i at anse afgørelser, der giver Skattestyrelsen medhold, for værende retningsgivende, og i øvrigt alene henholde sig til disse afgørelser.

Det bedst eksempel er de afgørelser, der forholder sig til om en skatteyder på minimum groft uagtsomt grundlag har angivet sin skat for lavt, som er gengivet i ”A.A.8.2.2.1.2.5 Forsæt eller grov uagtsomhed”.

Det er særdeles tankevækkende, at stort set alle de afgørelser, der er anset som retningsgivende, giver Skattestyrelsen medhold, idet der er alene er henvist til ganske få afgørelser, hvor skatteyderen har fået medhold. Sammenholdes dette med de afgørelser der ligger i Skatteankestyrelsens afgørelsesdatabase er der væsentligt flere afgørelser, hvor skatteyderen har fået medhold.

Problemstillingen opstår selvfølgelig, hvis Skattestyrelsen i forbindelse med sine afgørelser alene henviser til trykt praksis, hvilket vil medføre, at skatteyderen taber sin sag, da den trykte praksis er tæt på entydig – men dog ikke tegner et fuldstændigt billede af praksis.

Ombudsmanden har tidligere udtalt sig om problemstillingen se følgende link: læs ombudsmanden udtalelse her: https://www.ombudsmanden.dk/ombudsmandensarbejde/skatteomraadet/afsluttede_sager/administrative_afgoerelser/

Ombudsmanden fastslog, at der selvfølgelig skal henses til både offentliggjort og ikke offentliggjort praksis, når Skattestyrelsen træffer sine afgørelser.

Dette er meget muligt, men offentliggjorte – retningsgivende afgørelser – er systematiseret og indgår i den juridiske vejledning under de relevante afsnit med beskrivelse af faktum m.v.

Afgørelserne i Skatteankestyrelsens database ligger netop i en database og skal fremfindes med tekstsøgning, hvilket ofte er et meget betydeligt arbejde, med en enorm spildtid.

Det er min erfaring, at Skattestyrelsen ikke foretager dette arbejde og ikke reelt set anvender utrykt praksis.

Det er således alene op til rådgiver, at gøre Skattestyrelsen opmærksom på, at der foreligger eksakte afgørelser i afgørelsesdatabasen, da Skattestyrelsen stort set altid alene henviser til offentliggjort – ”retningsgivende” praksis, i strid med Ombudsmandens udtalelse.

Det er med god grund, at Skattestyrelsen gør dette, da Skattestyrelsen i hvert fald på området for Skatteforvaltningslovens § 27 stk. 1 nr. 5 stort set alene offentliggør afgørelser, der giver Skattestyrelsen ret.

Det er bare forkert og i strid med Ombudsmandens udtalelse.