Dato for udgivelse

16 Jul 2021 12:39

Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal

16 Jul 2021 12:18

SKM-nummer

SKM2021.385.SKTST

Myndighed

Skatteforvaltningen

Ansvarlig styrelse

Skattestyrelsen

Sagsnummer

21-0649517

Dokument type

SKM-meddelelse

Overordnede emner

Skat

Overemner-emner

Personlig indkomst + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder

Emneord

Unoterede, kapitalandele, fradrag, underskud, tab, frist, sprunget, genoptagelse

Resumé

Højesteret afsagde den 8. december 2020 dom om, hvorvidt en skatteyder havde adgang til at modregne uudnyttet negativ skat af et tab på anparter i 2010 i slutskatten for indkomstårene 2013 og 2014 i medfør af personskattelovens § 8 a, stk. 5, selv om han ikke havde selvangivet tabet for 2010, og betingelserne for genoptagelse af skatteansættelsen for dette indkomstår ikke var opfyldt.

Skattestyrelsen har endnu ikke udarbejdet et styresignal om dommens betydning for praksis. Styresignalet forventes udsendt i løbet af anden halvdel af 2021. Adgang til genoptagelse efter underkendelse af praksis er ikke betinget af, at Skattestyrelsen har offentliggjort et styresignal om genoptagelse.

Hjemmel

Skatteforvaltningsloven

Reference(r)

Skatteforvaltningslovens § 26, stk. 2
Personskattelovens § 8 a, stk. 5


Sagen omhandlede spørgsmålet om, hvorvidt en skatteyder havde adgang til at modregne uudnyttet negativ skat af et tab på anparter i 2010 i slutskatten for indkomstårene 2013 og 2014 i medfør af personskattelovens § 8 a, stk. 5, selv om han ikke havde selvangivet tabet for 2010, og betingelserne for genoptagelse af skatteansættelsen for dette indkomstår ikke var opfyldt.

Højesteret fandt, at den tidligere bestemmelse i skattestyrelseslovens § 35, stk. 1, nr. 2 – som er videreført i skattestyrelseslovens § 34 og siden skatteforvaltningslovens § 26 – gav hjemmel til, at såvel skattemyndighederne som den skattepligtige kunne kræve, at skatteansættelsen blev foretaget på et korrekt grundlag for de indkomstår, der lå inden for de ordinære ansættelsesfrister, selv om det nødvendiggjorde ændring af grundlaget for en skatteansættelse eller et fremførselsberettiget underskud, der lå uden for disse frister.

Højesteret fandt herefter, at skatteyderen for indkomstårene 2013 og 2014 var berettiget til en ændret bedømmelse af grundlaget for fremførselsberettiget underskud i 2010, selv om fristen for genoptagelse af skatteansættelsen for 2010 var udløbet, da han fremsatte sin anmodning herom, jf. skatteforvaltningslovens § 26, stk. 2. Han havde derfor krav på, at skatteansættelsen for 2013 og 2014 blev foretaget på det grundlag, der ville have været det rette, hvis grundlaget for fremførselsberettiget underskud fra 2010 var opgjort korrekt.

Højesteret ændrede herefter landsrettens afgørelse og tog skatteyderens påstand til følge.

Højesteretsdommen er offentliggjort som SKM2020.531.HR.

Skattestyrelsen har endnu ikke udarbejdet et styresignal om dommens betydning for praksis. Styresignalet forventes udsendt i løbet af anden halvdel af 2021.

Adgang til genoptagelse efter underkendelse af praksis er imidlertid ikke betinget af, at Skattestyrelsen har offentliggjort et styresignal om genoptagelse.

Denne SKM-meddelelse har derfor til formål at præcisere, at anmodninger om genoptagelse ikke kan afvises med den begrundelse, at Skattestyrelsen endnu ikke har udsendt et styresignal. Anmodninger om genoptagelse i den konkrete situation skal modtages af Skattestyrelsen og journaliseres med henblik på sagsbehandling, når styresignalet er udsendt.