Dato for udgivelse

30 Oct 2020 13:03

Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal

01 Sep 2020 12:58

SKM-nummer

SKM2020.437.BR

Myndighed

Byret

Ansvarlig styrelse

Skattestyrelsen

Sagsnummer

12-5803/2020

Dokument type

Dom

Overordnede emner

Straf

Overemner-emner

Straf

Emneord

Straf, ordensbøde, prøvesag, tobaksafgift, vandpibetobak

Resumé

T var tiltalt for i sin forretning ved i tiden op til den 13.06.19 at have undladt at føre et regnskab, som kunne danne grundlag for opgørelsen af, om afgiften af de tobaksvarer, i form af 2,399 kg. vandpibetobak, der var udbudt til salg i forretningen, var betalt, og hvorfra varerne var leveret, samt at have undladt at opbevare følgesedler, kvitteringer eller fakturakopier på sit forretningssted fra sit køb af de afgiftspligtige varer.

T forklarede, at han ikke var klar over regnskabspligten ved udkørende salg. Vedrørende 211 g kunne han ikke finde fakturaerne, men resten var der faktura på, og de blev indsendt dagen efter. Han sælger over nettet og køber hos et dansk firma.

Byretten fandt T skyldig i tiltalen. T idømtes en bøde på 10.000 kr.

Reference(r)

Tobaksafgiftslovens § 25, stk. 1, nr. 2, jf. § 18, stk. 7 og 8

Henvisning


Parter

Anklagemyndigheden

mod

T

Anklageskrift er modtaget den 8. juni 2020.

T er tiltalt for

overtrædelse af tobaksafgiftslovens § 25, stk. 1, nr. 2, jf. § 18, stk. 7 og 8,

ved i tiden op til den 13. juni 2019 i Y1-by at have undladt at føre et regnskab, som kunne danne grundlag for opgørelsen af, om afgiften af de afgiftspligtige tobaksvarer, i form af vandpibetobak, der var udbudt til salg i forretningen, var betalt, og hvorfra tobaksvarerne var leveret, samt at have undladt at opbevare følgesedler, kvitteringer eller fakturakopier på sit forretningssted fra sit køb af de afgiftspligtige varer, vedr. i alt 2,399 kg. afgiftspligtige tobaksvarer.

Påstande

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om bødestraf.

Tiltalte har erkendt sig skyldig.

Sagens oplysninger

T har forklaret, at han ikke var klar over regnskabspligten ved udkørende salg. Der foreligger et foto af salgsvogn. Vedrørende 211 gram kunne han ikke finde fakturaerne, men resten var der faktura på, og de blev indsendt dagen efter. Han sælger over nettet og køber hos Dagrofa.

Skat beslaglagde vandpibetobakken.

Rettens begrundelse og afgørelse

Tiltalte har uden forbehold erkendt sig skyldig. Tilståelsen støttes af de oplysninger, der i øvrigt foreligger. Det er derfor bevist, at tiltalte er skyldig.

Straffen fastsættes til en bøde på 10.000 kr., jf. tobaksafgiftslovens § 25, stk. 1, nr. 2, jf. § 18, stk. 7 og 8.

Forvandlingsstraffen fastsættes som nedenfor bestemt.

Thi kendes for ret:

T skal betale en bøde på 10.000 kr. Forvandlingsstraffen for bøden er fængsel i 10 dage.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger.