Strafferetlig forældelse – er der 5 eller 10 år?

Er der 5 eller 10 års forældelse i sagen, gør en meget, meget stor forskel..

Forestiller vi os, at en person unddrager kr. 55.000 om året i skat i 10 år, vil den samlede unddragelse, hvis man ser perioden over ét være på kr. 550.000, og dermed være omfattet af straffelovens § 289. Dermed er der 10 års forældelse.

Anser man derimod hvert enkelt års unddragelse, som én selvstændig forbrydelse, vil der alene være 5 års forældelse, da ingen af årene isoleret set overstiger kr. 500.000.

Spørgsmålet er dog, hvor tæt tidsmæssig sammenhæng der skal være mellem unddragelserne før, de kan anses for én samlet, løbende forbrydelse.

En helt ny dom fra østre landsret gør os lidt klogere. Skatteyderen havde undladt at reagere på for lave ansættelser over en fortløbende periode, og havde i øvrigt for det sidste år, som sagen vedrørte selv angivet for lavt. Den samlede unddragelse var på kr. 524.986.

Hele sagen blev henført til § 289, selvom unddragelsen kun oversteg grænsen på kr. 500.000 med et mindre beløb, hele unddragelsen blev regnet samlet, selvom det altså var årlige unddragelser, og alle beløbene blev lagt sammen selvom der både var en aktiv forbrydelse – for lav angivelse, og en passiv forbrydelse – manglende reaktion på de for lave årsopgørelser.

Det er dog svært at se ud af afgørelsen, hvilken vægt det blev tillagt, at der var tale om samme type unddragelse i alle årene. Landsretten ses ej heller umiddelbart at have forholdt sig til tidligere Højesterets praksis, der viser det modsatte, henset til at der ikke er den fornødne tidsmæssige sammenhæng mellem forbrydelser, der ”kun” begås én gang årligt – modsat f.eks. angivelse af måneds- eller kvartalsmoms.

Endelig blev den pågældende ikke anset som selvanmelder i landsretten, der ifølge dommen fordoblede tillægsbøden, så han fik ikke meget ud af at anke sagen.

Dommen viser en tendens, jeg har kunnet spore i en række sager, at der ikke er langt til at unddragelser ses samlet over en kam, hvilket kan komme som en overraskelse for mange, da der herefter ikke er langt til en unddragelse på kr. 500.000, og dermed 10 års forældelse.

du kan læse dommen her.