Tilførsel af aktiver, fusion, spaltning og skattefri virksomhedsomdannelse – men hvad med beskatningsgrundlaget for fri bil, når bilerne er over 3 år gamle?

Tilførsel af aktiver, fusion, spaltning og skattefri virksomhedsomdannelse – men hvad med beskatningsgrundlaget for fri bil, når bilerne er over 3 år gamle?

Det fremgår af ligningslovens § 16 stk. 4, at beskatningsgrundlaget er bilernes købspris, når bilerne er mere end 36 måneder gamle – men hvad er bilernes købspris, når der sker omstruktureringer af det selskab eller virksomhed, som har købt bilen, f.eks.  i forbindelse med fusion, spaltning, tilførsel af aktiver og i forbindelse med virksomhedsomdannelse?

Den oprindelige købspris, eller markedsprisen på tidspunktet for omstruktureringen? Forskellen mellem disse to værdier kan potentielt set være meget betydelig.

Skattestyrelsen fandt i et konkret tilfælde af tilførsel af aktiver, at købsprisen skulle ansættes til et beløb, der svarede til værdien i handel og vandel på tidspunktet for generalforsamlingsvedtagelsen, der var det tidspunkt, hvor arbejdsgiveren erhvervede ret til aktivet, altså markedsprisen på tidspunktet for omstruktureringen og ikke den oprindelige købspris.

Dette er interessant, idet købsprisen herefter ej heller påvirkes af om der er knyttet ganske særlige rettigheder eller forpligtelser til det overdragne aktiv, som f.eks. succession i allerede foretagne afskrivninger, der typisk medfører en lavere bogført værdi end prisen i handel og vandel for et tilsvarende aktiv, der er overdraget uden særlige byrder eller rettigheder.

Det er således særdeles væsentligt at holde sig for øje, at beskatningsgrundlaget for biler, der er mere end 3 år gamle efter tilførsel af aktiver, fusion, spaltning og omdannelse af virksomheden vil skulle ske til markedsprisen.

Men, kan man opnå tilsvarende gunstige virkninger ved f.eks. at sælge bilen fra selskabet til hovedaktionæren (til markedspris), som efter en periode sælger bilen tilbage til selskabet, med den virkning, at beskatningen nu sættes til den konstaterede markedspris?

Det er klart, at Skattestyrelsen vil anfægte handler, der alene fremtræder som skattemæssigt motiveret, uden noget i øvrigt konstaterbart forretningsmæssigt sigte. Dette gælder særligt, hvis handlerne ikke er gennemført på sædvanlige vilkår f.eks. fordi der ikke er registreret ejerskifte osv.

Er transaktionerne derimod reelle skal de selvfølgelig respekteres, men som altid inden for skatteretten er der temmelig stor forskel på at have ret, og at få ret.