Dato for udgivelse

21 Jul 2020 10:47

Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal

23 Jun 2020 10:44

SKM-nummer

SKM2020.319.ØLR

Myndighed

Østre Landsret

Ansvarlig styrelse

Skattestyrelsen

Sagsnummer

BS-29609/2019-OLR, BS-29648/2019-OLR, BS-29659/2019-OLR

Dokument type

Afgørelse

Overordnede emner

Skat

Overemner-emner

Selskabsbeskatning

Emneord

Skøn, tobak, udlodning, beskattes af forhøjelserne, skønmæssig ansættelse

Resumé

Sagen vedrørende selskabet angik i første række, om skattemyndighederne havde været berettiget til at tilsidesætte et selskabs regnskab og foretage en skønsmæssige skatteansættelse. I anden række angik sagen, om dette skøn, der var baseret på Danmarks Statistik oplysninger om gennemsnitlig bruttoavance, kunne tilsidesættes. Den skønsmæssige ansættelse havde resulteret i en forhøjelse af selskabets momstilsvar og skattepligtige indkomst i indkomstårene 2008-2010. 

Sagerne vedrørende selskabets hovedanpartshavere angik, om forhøjelserne over for selskabet måtte anses for at være tilgået de to hovedanpartshaverne som maskeret udlodning, jf. ligningslovens § 16 A, stk. 1. Hovedanpartshaverne havde ikke bestridt, at de skulle beskattes af forhøjelserne som maskeret udlodning, hvis landsretten måtte finde, at skattemyndighederne havde været berettiget til at foretage skønnet og dette ikke kunne tilsidesættes. 

I 1. instans (SKM2019.425 BR, SKM2019.426 BR og SKM2019.427 BR) havde byretten fundet, at der ikke var ført et dagligt, effektivt kasseregnskab i forretningen i den omhandlede periode. Retten fandt derfor, at det var berettiget at foretage en skønsmæssig ansættelse. 

Byretten bemærkede, at der ikke forelå konkrete oplysninger, som dokumenterede selskabets synspunkter om, at det anvendte branchegennemsnit var for højt i forhold til selskabet, at selskabets omsætning konkret udgøres af varer med lav bruttoavance, at myndighederne i stedet kunne have anvendt en anden branchekode og mediantalsopgørelser i stedet for gennemsnit. Oplysninger om selskabet bruttoavance for senere indkomstår kunne ikke tillægges betydning for sagen. Byretten fandt herefter, at der ikke var grundlag for at tilsidesætte de udøvede skøn. Som følge af resultatet i selskabets sag blev Skatteministeriet således også frifundet i hovedanpartshavernes sager. 

Under ankesagen fremlagde appellanterne en oversigt over selskabets indkøb af tobak, som angiveligt skulle have en meget lav bruttoavance, til støtte for synspunktet om, at den gennemsnitlige avance var for høj. 

Landsretten stadfæstede byrettens dom i henhold til byrettens begrundelse og bemærkede, at de nye oplysninger for landsretten om virksomhedens indkøb af tobak ikke kunne føre til et andet resultat. 

Reference(r)

Skattekontrollovens § 5

Redaktionelle noter

Tidligere instans: Landsskatterettens afgørelse, jr.nr. 12-0188937

Tidligere instans: Byrettens dom, SKM2019.425.BR


Parter

H1 ApS (v/advokat Christian Falk Hansen)

mod 

Skatteministeriet (v/advokat Line Manthey Olsen, (prøve))

og 

A (v/advokat Christian Falk Hansen)

mod 

Skatteministeriet (v/advokat Line Manthey Olsen, (prøve))

og 

B (v/advokat Christian Falk Hansen)

mod 

Skatteministeriet (v/advokat Line Manthey Olsen, (prøve)) 

 

Retten i Helsingør har den 19. juni 2019 afsagt domme i 1. instans i de tre sager (sag BS-33609/2018-HEL, BS-14250/2018-HEL og BS-22899/2018-HEL), der har været behandlet sammen i både byretten og landsretten. 

 

Afsagt af landsretdommerne  

Gunst Andersen, Kåre Mønsted og Lars Larsen Lihme (kst.) har deltaget i ankesagens afgørelse. 

Påstande 

BS-29609/2019-OLR – H1 

Appellanten, H1 ApS, har som for byretten principalt påstået, at Skatteministeriet skal anerkende, at H1 ApS’ skatteansættelser for indkomstårene 

2008 nedsættes med kr. 606.106 

2009 nedsættes med kr. 685.284 

2010 nedsættes med kr. 638.935 

og at H1 ApS’ momstilsvar for perioderne 

1.juli 2008 til 30. juni 2009 nedsættes med kr. 171.321 

1. juli 2009 til 30. juni 2010 nedsættes med kr. 159.734 

H1 ApS har subsidiært påstået, at Skatteministeriet skal anerkende, at sagen hjemvises til Skattestyrelsen til fornyet behandling. 

Indstævnte, Skatteministeriet, har påstået dommen stadfæstet. 

BS29648/2019-OLR – A 

Appellanten, A, har som for byretten principalt påstået, at Skatteministeriet skal anerkende, at As skatteansættelser for indkomstårene 2008 nedsættes med kr. 378.816 

2009 nedsættes med kr. 428.303 

2010 nedsættes med kr. 399.334 

A har subsidiært påstået, at Skatteministeriet skal anerkende, at sagen hjemvises til Skattestyrelsen til fornyet behandling. 

Indstævnte, Skatteministeriet, har påstået dommen stadfæstet. 

BS-29659/2019-OLR – B 

Appellanten, B, har som for byretten principalt påstået, at Skatteministeriet skal anerkende, at B’ skatteansættelser for indkomstårene 2008 nedsættes med kr. 378.816 

2009 nedsættes med kr. 428.303 

2010 nedsættes med kr. 399.334 

B har subsidiært påstået, at Skatteministeriet skal anerkende, at sagen hjemvises til Skattestyrelsen til fornyet behandling. 

Indstævnte, Skatteministeriet, har påstået dommen stadfæstet.  

Supplerende sagsfremstilling 

Der er fremlagt en af H1 ApS´ revisor OV udarbejdet opgørelse over, hvor meget indkøb af tobak udgør af det samlede indkøb på forskellige datoer i 2008 og 2009 samt betalingsopgørelse fra G1 vedrørende køb af tobak fra marts til maj måned 2009. Efter opgørelsen udgør tobaksvarer de pågældende datoer gennemsnitligt ca. 20 % af det samlede indkøb hos G1. 

Forklaringer 

A, B og OV har afgivet supplerende forklaring. 

A har forklaret blandt andet, at han talte kassen op hver dag på computeren. Han lavede kasserapporten i et regneark, som han havde fået af revisoren. Dengang dækkede kasserapporten flere dage. Han har givet alle kasserapporterne til revisoren, der printede kasserapporterne på sit kontor. Z-kasseboner blev gemt i ringbind og senere givet til revisoren. Det var revisor, der stod for kontakten til SKAT. 

Der har ikke været nogen anmeldelser siden den anonyme anmeldelse i 2007. Forretningen har mange stamkunder. De har ikke udeholdt omsætning. Han havde dengang en brugt bil. Han arbejdede 16 timer om dagen, seks dagen om ugen. Det er sædvanligt i hans kultur, at man hyppigt spiser sammen med sine forældre. 

Han opfattede medarbejderen fra SKAT som racistisk, da pågældende kom med bemærkningen om mønter. Selskabet vil ikke kunne klare at tabe denne sag. 

B’ far bad ham i 2006 om at hjælpe B med forretningen, som B havde overtaget efter sin fars sygdom. Han tog chancen og overtog forretningen i 2007 sammen med B. Han kan ikke forklare, hvorfor Erhvervsstyrelsen har registreret ham og B som ejere af selskabet siden 7. november 2001. 

B har forklaret blandt andet, at det gennemsnitlige salg pr. kunde dengang var på ca. 40 kr., hvilket skal ses i forhold til, at en pakke cigaretter kostede 33 kr. Der er en bruttoavance på 3-4 % på cigaretter Den største bruttoavance er på frugt og grønt. Deres problem er, at deres frugt og grønt ikke er økologisk og er opstillet på gaden, hvilket deres kunder ikke er så glade for. Deres bruttoavance er i dag på ca. 19 %. Deres købmandsforretning kan slet ikke sammenlignes med store supermarkeder. I 2007 vidste han intet om bruttoavancer og lignende. Han betalte ikke noget for at bo hos sine forældre. 

Det var primært A, der dengang stod for kasserapporter, men når han havde lukkevagten, skrev han tallene ned i hånden og sendte dem på SMS til A. 

OV har forklaret blandt andet, at kasserapporterne blev afleveret til SKAT blandt andet i de omhandlede affaldsposer. Dagens bevægelser, beholdning morgen og aften samt balance blev beregnet automatisk på grundlag af de indtastede beløb, der kom fra z-bonnen den pågældende dag. SKAT har ikke bedt om og har ikke fået z-bonner. Han har stadig z-bonnerne. 

Det er klart, at der er huller i bilagsrækkefølgen, når SKAT kun har bedt om noget af bilagsmaterialet, der har indgået i bogføringen. Han har i sine 22 år i branchen aldrig oplevet en bruttoavanceprocent på niveau med den, som Landsskatteretten har anvendt i denne sag. 

Han har på grundlag af stikprøver forsøgt at opgøre, hvor stor en del af omsætningen, der består af tobakssalg. Det har han gjort ved at se på, hvilken andel køb af tobak udgør af det samlede salg. 

Han har krydstjekket oplysningerne i kasserapporterne til bogføringen. Der er ikke kasserapporter for hver dag, men det var let for ham at afstemme til bogføringen. 

Der kan trækkes kontospecifikationer i hans system for 2008, 2009 og 2010. 

Han har ikke tjekket, om de har fået alt materiale retur fra SKAT. De fik det retur i nogenlunde samme stand, som de afleverede det. Det er den eneste gang, han har afleveret materiale på den måde. Grunden til, at han gjorde det, var formen for henvendelsen fra SKAT. 

Han ved ikke, hvorfor A og B hos Erhvervsstyrelsen står registreret som ejere fra 2001.  

Anbringender 

Parterne har i det væsentlige gentaget deres anbringender for byretten og har procederet i overensstemmelse hermed. 

Landsrettens begrundelse og resultat 

Landsretten er enig i byrettens begrundelse og resultat i de tre domme. Det, der er fremført for landsretten, herunder oplysninger om virksomhedens indkøb af tobak, kan ikke føre til et andet resultat. Landsretten stadfæster derfor byrettens domme. 

Efter sagens udfald skal H1 ApS, A og B hver især i sagsomkostninger for landsretten betale 40.000 kr. til Skatteministeriet til dækning af udgifter til advokatbistand inkl. moms. Ud over sagens værdi er der ved fastsættelsen af beløbene til advokat taget hensyn til, at de tre sager har været behandlet sammen. 

THI KENDES FOR RET: 

Byrettens domme stadfæstes. 

I sagsomkostninger for landsretten skal H1 ApS, A og B hver især inden 14 dage betale 40.000 kr. til Skatteministeriet. Beløbene forrentes efter rentelovens § 8 a.