Transfer pricing, bødeniveau

Ny dom i prøvsag om bødeniveuaet for manglende indsendelse af dokumentation for kontrollerede transaktioner (transfer pricing).

sagen vedrørte indkomstårene 2011-2015, og et tilfælde, hvor dokumentationen ikke var indsendt inden fristen den 20. februar 2017.

Selskabet forklarede at det skyldtes en intern kommunikationsbrist hos selskabet på grund af selskabets omstrukturering, at skatteforvaltningens brev af 19. december 2016 ikke blev videresendt til relevante medarbejdere i selskabet.

Byretten fandt selskabet skyldig i tiltalen. Selskabet idømtes en bøde på i alt 625.000 kr., 125.000 kr. for hvert indkomstår.

Minimumsomkostningerne til udarbejdelse af transfer pricing dokumentationen er 125.000 kr. for hvert indkomstår.

Der beregnes ifølge bemærkningerne en bøde for hvert indkomstår, hvor der ikke er indgivet fyldestgørende dokumentation.

Byretten lagde vægt på at selskabets undladelse af rettidigt at indsende dokumentation ikke kun anses for én overtrædelse.

Da alle rapporter først blev udarbejdet i 2017 fandt retten det godtgjort, at selskabet kunne have haft en økonomisk fordel ved at undlade at udarbejde transfer pricing rapporterne for indkomstårene 2011-15, såfremt skatteforvaltningen ikke havde anmodet selskabet om fremsendelse af dokumentationen.

Selskabet blev dømt for en grov uagtsom overtrædelse og bøden blev altså fastsat ud fra fuld kumulation af hvert indkomstår, beregnet ud fra den forudsatte minimumsomkostning på kr. 125.000 pr. indkomstår.

sagen kan i sin helhed læses her: byrettens dom