Dato for offentliggørelse

18 Aug 2020 13:23

Tidsfrist for afgivelse af høringssvar

16 Sep 2020 23:59

Kontaktperson

Hussein Ali Mansour

Myndighed

Skatteforvaltningen

Ansvarlig styrelse

Skattestyrelsen

Sagsnummer

20-0039050

Dokument type

Udkast til styresignal

Overordnede emner

Skat

Emneord

Skatteforvaltningsloven, virksomhedsordningen, omvalg, selvangivelse

Status

Igangværende høring

Resumé

Dette styresignal vedrører omvalg, som anført i virksomhedsskattelovens § 2, stk. 2.

LSR har i SKM2020.41.LSR taget stilling til, at den skattepligtige først i forbindelse med den digitale indtastning af resultatet af virksomheden havde foretaget et valg af beskatningsform med anvendelse af virksomhedsordningen. Der var derfor i relation til virksomhedsskattelovens § 2, stk. 2, ikke tale om et omvalg af beskatningsform. LSR lagde vægt på, at ejeren ikke forud for indtastningen selv havde valgt beskatningsform, og at praksis vedrørende printselvangivelsen i SKM2016.29.LSR og skønsmæssig ansættelse af resultat af virksomhed i TfS 1998.719.LSR, tilsiger, at den passivitet, der havde været fra den skattepligtige efter SKATs udsendelse af årsopgørelsen for 2014 og indtil november 2016, ikke kunne føre til, at ejeren havde foretaget et selvangivelsesvalg af beskatningsform i relation til virksomhedsskattelovens § 2, stk. 2.

Passivitet er således ikke et tilvalg af virksomhedsordningen, hvis der ikke er sket et aktivt valg ved “afkrydsning” på enten udvidet selvangivelse (S10) eller på forenklet selvangivelse (S15). Valget sker først ved indgivelse af selvangivelsen, det vil sige, når der er foretaget ændringer i TastSelv, eller på anden måde er sket aktiv selvangivelse af oplysninger til brug for skatteansættelsen.

Det er Skatteforvaltningens opfattelse, at valget skal ske inden for den ordinære genoptagelsesfrist i SFL § 26. Det betyder, at valget af virksomhedsordningen skal ske inden udløbet af fristen i skatteforvaltningslovens § 26.

Reference(r)

Virksomhedsskatteloven, skatteforvaltningsloven

Henvisning

Den juridiske vejledning 2020-2, afsnit C.C.5.2.3.1. Valg af virksomhedsordningen mv.  


1. Sammenfatning

Dette styresignal omhandler, hvornår valg af virksomhedsordningen må anses at være foretaget af en skattepligtig person, der driver selvstændig erhvervsvirksomhed og som ønsker at anvende virksomhedsordningen, selvom dennes selvangivelse er afleveret efter udløbet af ligningsfristen i virksomhedsskattelovens (herefter VSL) § 2, stk. 2.   

Senest i forbindelse med indsendelse af oplysningsskemaet for det indkomstår ordningen ønskes anvendt på, skal der ske valg af virksomhedsordningen. Den skattepligtige kan ændre valget senest den 30. juni i det andet år efter udløbet af indkomståret. Senere ændringer af valget kan kun ske efter reglerne i skatteforvaltningsloven.

I styresignalet beskrives endvidere, hvilke betingelser der skal være opfyldt for, at der kan ske genoptagelse af den berørte skattepligtiges skatteansættelser.

2. Baggrund og problemstilling

SKAT (nu Skattestyrelsen) har tidligere afvist skattepligtiges valg af virksomhedsordningen, hvis den skattepligtige, efter fristens udløb i VSL § 2, stk. 2, søgte om genoptagelse for at ændre sit valg af virksomhedsordningen, også i situationer, hvor der ikke var sket selvangivelse eller ændringer i Tast Selv for det relevante indkomstår.

Begrundelsen for denne praksis var, at SKAT anså den skattepligtiges passivitet som et tilvalg af virksomhedsordningen, uanset om den skattepligtige havde modtaget en udvidet selvangivelse (S10) eller en forenklet selvangivelse (S15). Det betød, at en anmodning om genoptagelse blev afvist, hvis en skattepligtig efter dette tidspunkt søgte om genoptagelse og ønskede at ændre sit valg af virksomhedsordningen.

I Den juridiske vejledning er ordningen og spørgsmålet omkring valg af virksomhedsordningen beskrevet korrekt, idet der siden 1999 har været henvist til den første afgørelse på området, TfS 1998.719.LSR:

“En selvstændig blev anset for berettiget til at anvende virksomhedsordningen, selvom selvangivelsen var afleveret efter udløbet af ligningsfristen, og valget af virksomhedsordningen først var truffet på dette tidspunkt. Fristen i VSL § 2, stk. 2, 2 og 3 pkt., gælder alene for omgørelse af det selvangivne valg. Da selvangivelsen ikke var afleveret tidligere, og der dermed ikke var truffet noget valg, var der ikke tale om omgørelse af et tidligere valg. Se Tfs1998.179.LSR”.

Ovenstående praksis hvorefter SKAT anså passivitet for et tilvalg, har været SKATs, officielle praksis siden 2015, omhandlende sager fra 2013-2018. Skattestyrelsen er med SKM2020.41.LSR nu blevet opmærksom på, at der er truffet afgørelser, som ikke følger den praksis, der er beskrevet i Den juridiske vejledning. I SKM2020.41.LSR er der henvist til TfS 1998.719.LSR og SKM2016.29.LSR, som også fremgår af afsnit C.C.5.2.3.1 i Den juridiske vejledning. 

Landsskatteretten har i SKM2020.41.LSR anført følgende:   

Landsskatterettens afgørelse i Tfs 1998.719.LSR omhandlede en situation, hvor Told- og Skattestyrelsen havde ansat resultat af virksomhed efter skøn, og hvor den skattepligtige efter omvalgsfristen i den dagældende skattestyrelseslovs § 3, stk. 4, (svarer til nugældende virksomhedsskattelovens § 2, stk. 2), indsendte sin selvangivelse med resultat af virksomhed, herunder med valg af virksomhedsordningen. Landsskatteretten fandt, at der ikke var tale om et omvalg omfattet af virksomhedsskattelovens § 2, stk. 2, idet den skattepligtige ikke tidligere havde valgt beskatningsform.

Landsskatterettens afgørelse i SKM2016.29.LSR omhandlede en situation, hvor SKAT havde udsendt en printselvangivelse til den skattepligtige, og hvor den skattepligtige efter omvalgsfristen i virksomhedsskattelovens § 2, stk. 2, indsendte sin udvidede selvangivelse med resultat af udlejningsvirksomhed og med valg af virksomhedsordningen. Landsskatteretten fandt med henvisning til Tfs.1998.719.LSR, at der ikke var tale om et omvalg omfattet af virksomhedsskattelovens § 2, stk. 2. Den skattepligtige kunne derfor vælge virksomhedsordningen. Dette uanset, at den skattepligtige ikke havde reageret på printselvangivelsen inden 4 uger efter modtagelsen af årsopgørelsen, jf. skattekontrollovens § 16, stk. 1.

3. Fremadrettet praksis

Praksis fremadrettet vil være i overensstemmelse med beskrivelsen i Den juridiske vejledning afsnit C.C.5.2.3.1, og de tidligere afsagte kendelser, herunder den seneste SKM2020.41.LSR.

Den skattepligtige skal i oplysningsskemaet tilkendegive, om denne ønsker at bruge virksomhedsordningen for det relevante indkomstår, jf. VSL § 2, stk. 2, 1. pkt.

Fristen for at indsende oplysningsskemaet er som udgangspunkt den 1. juli for skattepligtige, der kan anvende reglerne i virksomhedsskatteloven, jf. skattekontrolloven (herefter SKL) § 10. Valget af beskatning skal altså først ske efter indkomståret er udløbet.

Valget af beskatningsform sker i forbindelse med indgivelse af oplysningsskemaet, også når dette indgives for sent.

Der skal ved vurderingen lægges vægt på, at den skattepligtige ikke forud for sin indtastning selv har valgt beskatningsform. Der skal ligeledes lægges vælg på, at praksis vedrørende printselvangivelsen i SKM2016.29.LSR, og skønsmæssig ansættelse af resultat af virksomhed i TfS1998.719.LSR tilsiger, at den passivitet, der kan opstå ved en manglende indtastning, ikke kan føre til, at den skattepligtige har foretaget et selvangivelsesvalg af beskatningsform i relation til VSL § 2, stk. 2, jf. SKM2020.41.LSR.

Det er alene i de tilfælde, hvor der ikke er selvangivet/oplyst, og skatteansættelsen derfor er foretaget enten på baggrund af fortrykte oplysninger (S15) eller en skønsmæssig ansættelse (taksation).

Såfremt der er taget stilling til et eller flere punkter i oplysningsskemaet via TastSelv, er der ikke længere tale om passivitet.

Det skal bemærkes, at SKM2020.41.LSR, SKM2016.29.LSR og TfS1998.719.LSR, også har betydning i forhold til kapitalafkastordningerne, da tidspunktet for valg af disse ordninger fremgår af virksomhedsskattelovens § 22a, stk. 1, 3. punktum, der igen henviser til virksomhedsskattelovens § 2, stk. 2.

4. Regelgrundlaget

Det fremgår af VSL § 2 stk. 2, at:

Stk. 2. Den skattepligtige skal ved indgivelse af selvangivelse for et indkomstår tilkendegive, om virksomhedsordningen skal anvendes for det pågældende indkomstår. Den skattepligtige kan ændre beslutningen om, hvorvidt virksomhedsordningen skal anvendes eller ikke. Tilkendegivelse herom skal ske til told- og skatteforvaltningen senest den 30. juni i det andet kalenderår efter udløbet af indkomståret. Vælger den skattepligtige at anvende virksomhedsordningen, skal virksomhedsordningen anvendes for hele virksomheden i hele indkomståret. Desuden skal den skattepligtige oplyse størrelsen af indestående på konto for indskud og på konto for opsparet overskud, jf. §§ 2 og 10, stk. 2, samt af kapitalafkast og afkastgrundlag, jf. §§ 7 og 8.

5. Genoptagelse

Skattepligtige, der fra styresignalets offentliggørelse i 2020 er omfattet af genoptagelsesbestemmelserne i skatteforvaltningsloven, og endvidere har fået afvist omvalg som følge af, at SKAT har anset passivitet som et valg af virksomhedsordningen, kan som udgangspunkt anmode om genoptagelse.  

I anmodningen skal den skattepligtige oplyse nærmere om baggrunden for sin anmodning, f.eks., at den pågældende har fået afslag som følge af, at SKAT har anset passivitet for et valg.

5.1 Ordinær genoptagelse

I henhold til SFL § 26, stk. 2, kan der ske genoptagelse af en skatteansættelse, hvis anmodning herom fremsættes senest den 1. maj i det 4. år efter udløbet af det pågældende indkomstår.

5.2 Ekstraordinær genoptagelse

Hvis fristen i skatteforvaltningslovens § 26, stk. 2, er udløbet, kan der i henhold til skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 7 ske ekstraordinær genoptagelse.

Ekstraordinær genoptagelse kan ske til gunst for den skattepligtige fra og med det indkomstår, der har været til prøvelse i den første sag, der resulterede i underkendelse af praksis. I SKM2016.29.LSR var indkomstårene 2010 og 2011 til prøvelse. Da denne afgørelse var den første underkendende afgørelse efter, at SKAT påbegyndte den praksis, der var i strid med Den juridiske vejledning, kan der ske genoptagelse tilbage til 2010.  

Den praksis, der ændres med dette styresignal, blev påbegyndt af Skatteforvaltningen i 2015 omfattende indkomstårene 2013-2018, hvilket er begrundelsen for, at der kan ske ekstraordinær genoptagelse tilbage til 2013. Den skattepligtige kan derfor anmode om ekstraordinær genoptagelse fra og med indkomståret 2013.

Genoptagelsesadgangen består kun i det omfang, den tilsidesatte praksis har fundet anvendelse ved den pågældende skatteansættelse.

5.3 Anmodning om genoptagelse

Anmodning om genoptagelse af skatteansættelsen skal indgives til Skattestyrelsen enten via:

  • TastSelv Erhverv – e-mail, eller
  • Skattestyrelsen, Nykøbingvej 76, Bygning 45, 4990 Sakskøbing – fysisk post.

I anmodningen skal den skattepligtige oplyse nærmere om baggrunden for sin anmodning, f.eks. at den pågældende har fået afslag som følge af, at SKAT/Skattestyrelsen har anset passivitet for et valg.

5.4 Reaktionsfristen

Det fremgår af skatteforvaltningslovens § 27, stk. 2, at en anmodning om ekstraordinær genoptagelse skal fremsættes senest 6 måneder efter, at den skattepligtige er kommet til kundskab om det forhold, der begrunder fravigelse af fristen i skatteforvaltningslovens § 26, stk. 2.

Reaktionsfristen regnes fra offentliggørelsen af dette styresignal på Skattestyrelsens hjemmeside www.skat.dk.

6. Gyldighed

Dette styresignal har virkning fra offentliggørelsen på skat.dk.

Indholdet af styresignalet indarbejdes i Den juridiske vejledning 2021-1, afsnit C.C.5.2.3.1, Valg af virksomhedsordningen mv.

Derefter ophævet.